User Tools

Site Tools


staz_osiguranja_radnika_kod_komplikacija_u_trudnoci_i_rodiljnog_dopusta

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Staž osiguranja radnika kod komplikacija u trudnoć i rodiljnog dopusta

Kolika će biti naknada za bolovanje radnice koja ima 10 mjeseci neprekidnog staža, a koje je započela bolovanje radi komplikacija u trudnoći? Da li naknadu isplaćuje poslodavac ili HZZO? Koliku će naknadu imati radnica za vrijeme rodiljnog dopusta (prvih 6 mjeseci života djeteta), a koliku za trajanja roditeljskog dopusta?

Odgovor:

Visinu naknade plaće za vrijeme bolovanja radi komplikacija u trudnoći utvrđuje i isplaćuje HZZO (nadalje Zavod) prema prosjeku isplaćenih plaća u razdoblju od 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je žena počela bolovanje radi komplikacija u trudnoći (čl. 73. st. 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja) i to pod uvjetom da trudnica ima ostvareno prethodno osiguranje u Zavodu na osnovi radnog odnosa najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine tzv. prethodno osiguranje (čl. 56. st. 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Konkretnije, trudnica prije početka bolovanja radi komplikacija u trudnoći, mora biti zaposlena i prijavljena po toj osnovi na obvezno zdravstveno osiguranje – s osnove radnog odnosa od strane poslodavca, neprekidno 9 mjeseci ili 12 mjeseci u protekla 24 mjeseca prije početka bolovanja. Ako je trudnica u 6 – mjesečnom razdoblju radila kod dva ili više poslodavaca (primjerice od 8.- 11. mjeseca 2013. kod jednog u 12. mjesecu 2013. kod drugog i 1. mjesecu 2014. godine kod trećeg poslodavca) u izračun naknade plaće uračunava se plaća isplaćena kod svih (sva tri) poslodavaca u 6 – mjesečnom razdoblju.

Naknada plaće za vrijeme bolovanja radi komplikacija u trudnoći (koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda) obračunana prema prosječnom iznosu plaće (u propisanom 6 mjesečnom razdoblju)ne može iznositi više od iznosa proračunske osnovice uvećane za 28%,, tj. od iznosa od 4.257,28 kn. Dakle, iako je trudnici prije početka bolovanja isplaćena plaća prema kojoj bi naknada plaće za vrijeme bolovanja (obračunana prema prosječnom iznosu plaće u propisanom 6 mjesečnom razdoblju) iznosila više od primjerice 5.000,00 kn, naknada plaće za vrijeme bolovanja radi komplikacija u trudnoći isplatila bi joj se u iznosu od 4.257,28 kn.

U slučaju da trudnica nema ispunjen uvjet prethodnog staža (dakle, u radnom je odnosu manje od 9 mjeseci neprekidno ili manje od 12 mjeseci s prekidima u proteklih 2 godine) ima pravo na naknadu plaće, za sve vrijeme trajanja bolovanja radi komplikacija u trudnoći u visini 25% od proračunske osnovice u iznosu od 831,50 kuna. Međutim, kod izračuna naknade za rodiljni dopust (prvih 6 mjeseci života djeteta) i roditeljski dopust primjenjuje se drugi propis tj. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Prema navedenom Zakonu roditelj ima pravo za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta (do navršenih 6 mjeseci života djeteta) na isplatu naknade u punom (100%) iznosu prosjeka plaće bez ograničenja (u 6 mjesečnom razdoblju prije početka korištenja prava) ako ispunjava uvjet staža osiguranja u trajanju od 12 mjeseci neprekidno te 18 mjeseci s prekidima u prethodna 24 mjeseca. Ukoliko rodilja nema ispunjen uvjet staža osiguranja, naknada za vrijeme trajanja rodiljnog dopusta iznositi će 1.663,00 kn (koju obračunava i isplaćuje Zavod na svoj teret).

Nadalje, roditelj koji koristi pravo na roditeljski dopust (nakon 6 mjeseca života djeteta) koji ispunjava staž osiguranja od 12 mjeseci neprekidno odnosno 18 mjeseci s prekidima u prethodne dvije godine) ima pravo na naknadu u iznosu od 2.660,80 kn (80% proračunske osnovice). Roditelj koji nema ispunjen uvjet staža osiguranja ima pravo na naknadu visini od 1.663,00 kn.

Izvor: Ripup 05/2014

staz_osiguranja_radnika_kod_komplikacija_u_trudnoci_i_rodiljnog_dopusta.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)