User Tools

Site Tools


sadrzaj_i_datumi_predaje_gfi_za_2019

Sadržaj i datumi predaje gfi za 2019.

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Tko je obvezan sastaviti financijske izvještaje?

1. Poduzetnik

 • trgovačko društvo i trgovac pojedinac
 • podružnica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi, u Republici Hrvatskoj
 • poslovna jedinica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi ako prema propisima te države ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja, te poslovna jedinica * poduzetnika iz države članice ili treće države koji su obveznici poreza na dobit
 • Svaka pravna i fizička osoba, koja je obveznik poreza na dobit

Što sadrži set financijskih izvještaja?

- srednji i veliki poduzetnici:

 • bilanca (veliki poduzetnici: izvještaj o financijskom položaju)
 • račun dobiti i gubitka (veliki poduzetnici: izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti)
 • izvještaj o novčanim tokovima
 • izvještaj o promjenama kapitala
 • bilješke uz financijske izvještaje.

- mikro i mali poduzetnici:

 • bilanca
 • račun dobiti i gubitka
 • bilješke uz financijske izvještaje.

Tko je obveznik javne objave?

 • trgovačko društvo i trgovac pojedinac
 • podružnica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj zemlji, u Republici Hrvatskoj

Kome se i u kojem roku predaju financijski izvještaji za javnu objavu?

Iznimno za vrijeme trajanja posebnih okolnosti[1], propisani su sljedeći rokovi:

 • • FINA-i do 30. lipnja 2020. godine (za statističke i druge potrebe)
 • • FINA-i u roku od 8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (za potrebe javne objave)
 • • FINA-i u roku od 10 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (konsolidirani financijski izvještaji (ako postoji obveza sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja))

Za statusne promjene i pokretanje postupka likvidacije i stečaja, rokovi nisu promijenjeni:

 • • FINA-i u roku 90 dana u slučaju statusnih promjena, pokretanja likvidacije ili stečaja

Što sve treba dostaviti radi javne objave?

- mikro i mali poduzetnici:

 • bilancu
 • račun dobiti i gubitka
 • bilješke uz financijske izvještaje
 • izvješće revizora za obveznike revizije
 • odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka (osim ako je ona sastavni dio godišnjega financijskog izvještaja)
 • odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja (ako je to propisano posebnim propisom ili osnivačkim aktom)

- srednji i veliki poduzetnici:

 • set godišnjih financijskih izvještaja
 • izvješće revizora za obveznike revizije
 • godišnje izvješće
 • odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka (osim ako je ona sastavni dio godišnjega financijskog izvještaja ili godišnjeg izvješća)
 • odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja (ako je to propisano posebnim propisom ili osnivačkim aktom)

- obveznici konsolidacije:

 • dokumentaciju za velike i srednje poduzetnike, osim odluke o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

Izjava o neaktivnosti

 • poduzetnik koji tijekom 2019. godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama u posebnim okolnostima dužan je do 30. lipnja tekuće godine FINA-i dostaviti Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu

Podaci za potrebe statistike

-FINA-i je potrebno dostaviti za razdoblje 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019.:

 • bilancu
 • račun dobiti i gubitka
 • dodatne podatke

- rok: 30. lipnja 2020. godine

- Ukoliko se FINA-i do 30. lipnja 2020. godine dostave izvještaji radi javne objave, pod uvjetom da je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, potrebno je dostaviti samo dodatne podatke za potrebe statistike (u tom slučaju šifra “svrha predaje” 3).

Prijava obveze konsolidacije

 • u posebnim okolnostima matično društvo dužno je obvezu konsolidacije za 2019. godinu prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja najkasnije do 30. lipnja 2020. godine

Nefinancijsko izvješće

 • poduzetnik koji izrađuje zasebno nefinancijsko izvješće iz članka 21.a stavka 8. Zakona o računovodstvu i objavljuje ga na svojoj mrežnoj stranici na koju se upućuje u izvješću poslovodstva, iznimno od članka 21.a stavka 8. točke b) Zakona, u posebnim okolnostima dužan je navedeno izvješće objaviti u roku koji nije dulji od osam mjeseci nakon datuma bilance
 • matično društvo koje izrađuje zasebno nefinancijsko izvješće iz članka 24.a stavka 8. Zakona o računovodstvu i objavljuje ga na svojoj mrežnoj stranici na koju se upućuje u godišnjem konsolidiranom izvješću poslovodstva, iznimno od članka 24.a stavka 8. točke b) Zakona, u posebnim okolnostima dužan je navedeno izvješće objaviti u roku koji nije dulji od osam mjeseci nakon datuma bilance

[1] Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20.)obveznici konsolidacije: dokumentaciju za velike i srednje poduzetnike, osim odluke o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

Izvor: https://www.rif.hr/sadrzaj-i-datumi-predaje-gfi-za-2019/

sadrzaj_i_datumi_predaje_gfi_za_2019.txt · Last modified: 2020/06/18 04:49 by gasparovic