User Tools

Site Tools


reinvestirana_dobit_i_obrazac_joppd

Reinvestirana dobit i obrazac JOPPD

Kod sastavljanja prijave poreza na dobit (obrazac PD) za 2014. godinu, trgovačka društva (1) mogu, kao i za prethodne dvije godine, koristiti poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit. Pritom, iako su posljednjim izmjenama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit (2) postroženi uvjeti za korištenje te olakšice (investiranje u dugotrajnu imovinu i zadržavanje broja radnika), novo propisane uvjete biti će potrebno ispuniti tek pri korištenju olakšice za 2015. godine.

Dakle, za korištenje olakšice za 2014. godinu primjenjuju se neizmijenjeni uvjeti kao i za prethodne godine, odnosno olakšicu mogu koristiti trgovačka društva koja: su za 2014. godinu ostvarila računovodstvenu dobit, ostvarenu dobit ili dio dobiti uporabe za povećanje temeljnog kapitala, do 31.10.2015. dostave Poreznoj upravi dokaz o upisu povećanja temeljnog kapitala u visini korištene olakšice za reinvestiranu dobit.

Ako je umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit iskazano u iznosu ostvarene dobiti poreznog razdoblja, a porezna obveza nastaje isključivo temeljem propisanih uvećanja porezne osnovice, tada dokaz može biti utvrđen u iznosu reinvestirane dobiti umanjene za poreznu obvezu. Uz dokaz o upisu temeljnog kapitala, obveza je dostaviti i odluku o uporabi ostvarene dobiti te pregled stanja kapitala i rezervi nakon što je u sudskom registru proveden postupak povećanja temeljenog kapitala reinvestiranom dobiti.

Olakšica za reinvestiranu dobit za 2014. koristi se prema istim uvjetima kao i za prethodne godine.

Nadalje, za korištenje navedene porezne olakšice, osim poreznih propisa, potrebno je uzeti u obzir i odredbe drugih propisa. Naime, postupak povećanja temeljnog kapitala trgovačkih društava, pa tako i iz ostvarene dobiti društva, propisan je Zakonom o trgovačkim društvima, a jedan od uvjeta za takvu dokapitalizaciju je i taj da financijski izvještaji na temelju kojih se provodi povećanje temeljnog kapitala ne smiju biti stariji od 8 mjeseci. Pritom, ti financijski izvještaji trebaju biti potvrđeni od strane revizora bez rezervi, odnosno obvezna je revizija financijskih izvještaja neovisno o tome da li je poduzetnik inače obveznik revizije ili ne.

Reinvestiranje dobiti oslobođeno je i oporezivanja porezom na dohodak te se za dividende i udjele u dobiti iskorištene za uvećanje temeljnog kapitala ne utvrđuje dohodak od kapitala. No, i u tom slučaju potrebno je sastaviti i podnijeti obrazac JOPPD, i to na dan donošenja odluke o povećanju temeljenog kapitala ili sljedeći dan. Za iskazivanje takvih neoporezivih primitaka (polje 15.1.), u Prilogu 4. predviđena je oznaka 34, a pod razdoblje obračuna (10.1. i 10.2.) iskazuje se mjesec u kojemu je donesena odluka.

Za reinvestiranu dobit fizičkih osoba podnosi se obrazac JOPPD na dan donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala.

U svezi olakšice za reinvestiranu dobit, podsjećamo da su izmijenjenim odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit postroženi uvjeti za korištenje te olakšice, pa iako će se novi uvjeti primjenjivati tek pri podnošenju obrasca PD za 2015., s obzirom na njihov sadržaj potrebno ih je imati na umu već sada. Naime, uz obvezu ispunjenja dosadašnjih uvjeta, olakšica za 2015. moći će se koristiti samo u visini izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu, i to one za koju se rashodi u cijelosti utvrđuju kao porezno priznati. Također, za mogućnost korištenja olakšice, potrebno je zadržati broj radnika utvrđenih na početku razdoblja za koje se iskazuje olakšica najmanje dvije godine nakon proteka toga razdoblja.

[1] Osim trgovačkih društava iz bankarskog odnosno financijskog nebankarskog sektora.

[2] Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 143/14), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 157/14)

Izvor: http://poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/reinvestirana-dobit-i-obrazac-joppd/

reinvestirana_dobit_i_obrazac_joppd.txt · Last modified: 2015/04/22 09:53 by gasparovic