User Tools

Site Tools


primate_usluge_iz_inozemstva_saznajte_da_li_ste_duzni_platiti_porez_po_odbitku_28.04.2014

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Primate usluge iz inozemstva – saznajte da li ste dužni platiti porez po odbitku

Jedna od stvari koje se svakodnevno događaju, a s kojima je potrebno biti posebno oprezan su inozemne usluge.

Jedna od stvari koje se svakodnevno događaju, a s kojima je potrebno biti posebno oprezan su inozemne usluge koje su zona u kojoj Porezna uprava dosta često razrezuje dodatne porezne obveze i povezane zatezne kamate. Navedeno se očituje kroz kršenje Zakona o porezu na dobit koji navedene usluge prvenstveno razmatra kroz prizmu plaćanja poreza po odbitku.

Porez po odbitku se najlakše može opisati kao varijanta poreza na dobit kojim se oporezuju dobit koju ostvaruju strana društva (nerezidenti koji nisu fizičke osobe) u Republici Hrvatskoj. Preciznije, ako Vam neku uslugu koja je predmet poreza po odbitku obavi strani poduzetnik, Republika Hrvatska Vas traži da „glumite“ Poreznu upravu i istom tom poduzetniku, prilikom plaćanja, umanjite iznos koji mu imate platiti, te tu razliku uplatite u državni proračun.

Svakako je potrebno napomenuti da je tuzemni porezni obveznik obvezan postupiti u skladu s gore navedenim, jer u suprotnom može odgovarati za neplaćeni porez po odbitku inozemnog društva.

U nastavku je prikazan stvarni primjer iz prakse koje dodatno pojašnjava navedenu problematiku.

Društvo A Ltd iz SAD-a je fakturiralo uslugu poreznog savjetovanja društvu B d.o.o. iz Zagreba u iznosu od $ 230.000.

Društvo B d.o.o. je evidentiralo troškove poreznog savjetovanja u iznosu od 1.350.840 HRK, te je u istom iznosu (naravno u $ valuti) izvršio plaćanje američkom dobavljaču.

Porezna uprava je u nadzoru utvrdila da je Društvo B d.o.o. bilo dužno platiti porez po odbitku u iznosu od 202.000 HRK, te je zaračunala isti s pripadajućim zateznim kamatama.

Na ovom stvarnom primjeru vidljivo je da naknadne kazne za poreznog obveznika mogu biti značajne.

O kojim uslugama se radi a za koje je potrebno platiti porez po odbitku, možemo provjerit u članku 31. Zakona o porezu na dobit, te članku 49. Pravilnika o porezu na dobit, gdje je navedeno da se predmetni porez plaća na (isplate inozemnim poduzetnicima):

- kamate (osim kamata na robne kredite za kupnju dobara za obavljanje djelatnosti poduzetnika, kamata na kredite koje daje inozemna banka ili druga financijska institucija, te kamata na državne i korporativne obveznice, kamate na financijski najam dobara);

- autorska prava (osim kupnje softvera za vlastite potrebe - korištenje);

- druga prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licence, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava);

- usluge istraživanja tržišta (osim usluga promidžbe i reklama);

- porezno savjetovanje;

- poslovno savjetovanje (obuhvaća svaki vid poslovnog savjetovanja ili konzultacije osim organiziranja seminara i radionica, usluga posredovanja i zastupanja u nekom poslu, usluga inženjera i slične usluge koje kao rezultat imaju podloge o postupanju kao što su idejni projekti i sl.);

- revizorske usluge.

Porez po odbitku plaća se po sljedećim stopama:

- 15% na gore navedene usluge (a na dividende i udjele u dobiti plaća se po stopi od 12%, ako Republika Hrvatska nema s državom čiji je strani porezni obveznik rezident sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;

- 20 % na sve vrste usluga koje nisu navedene u ovome članku Zakona, a koje su plaćene osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja u državama koje se smatraju poreznim utočištima ili financijskim centrima

- po smanjenoj stopi ili stopi od 0%, ako Republika Hrvatska ima s državom čiji je strani porezni obveznik rezident sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i ako tuzemni isplatitelj zadovoljio određene uvjete (koje navodimo u nastavku).

- Po stopi od 0% ako su je primatelj nakade povezano društvo iz EU i zadovoljeni određeni uvjeti (vidjeti nastavak članka).

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Porez po odbitku se može plaćati po manjim stopama ili uopće ne plaćati, u ovisnosti zemlje rezidentnosti primatelja naknade.

Ukoliko Republika Hrvatska ima s državom čiji je strani porezni obveznik rezident sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te je domaći isplatitelj prije isplate pribavio ovjeren Zahtjev za umanjenjem porezne osnovice ili potvrdu o rezidentnosti koju je stranom poreznom obvezniku izdalo inozemno porezno tijelo (potvrda o rezidentnosti se može koristi ukoliko se porez plaća po stopi od 0%), moguće je primjetni snižene stope poreza po odbitku naveden u Ugovoru ili u potpunosti izbjeći plaćanje poreza po odbitku ovisnosti o odredbama tog Ugovora.

Primatelji naknade povezano društvo iz Europske unije

Dodatno, ulaskom u EU su nastale određene izmike pri oporezivanju porezom po odbitku. Postoje situacije u kojima isplatitelj pri isplati dividendi, udjela u dobiti, kamata ili autorskih naknada nije dužan platiti porez po odbitku ukoliko iste isplaćuje povezanom društvu iz EU.

Uvjeti kojima je potrebno udovoljiti ukoliko se isplaćuje dividenda ili udjel u dobiti povezanom društvu iz EU su:

- povezano društvo ima jedan od propisanih oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja (za svaku zemlju EU navedeni oblici na koji se primjenjuje zajednički oblik oporezivanja se nalaze u dodatku Pravilnika poreza na dobit)

- povezano društvo (primatelj naknade) se smatra rezidentom EU i ima barem 10% udjela u društvu isplatitelju u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca;

- potvrda nadležnog poreznog tijela o rezidentnosti (EU) povezanog društva.

Uvjeti kojima je potrebno udovoljiti ukoliko se isplaćuje kamata ili autorska naknada povezanom društvu iz EU su:

- jedan od propisanih oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja (za svaku zemlju EU navedeni oblici na koji se primjenjuje zajednički oblik oporezivanja se nalaze u dodatku Pravilnika poreza na dobit); potvrda nadležnog poreznog tijela o rezidentnosti (EU) povezanog društva;

- isplatitelj ili primatelj imaju udjel od 25% u primatelju ili isplatitelju (najmanje 24 mjeseca), ili treće društvo s rezidentnosti iz EU ima udjel od 25% i u povezanom društvu isplatitelja i primatelja (najmanje 24 mjeseca).

Zaključak

Svaki porezni obveznik kada primi fakturu za uslugu koja je oporeziva poreznom po odbitku od inozemnog poreznog obveznika, treba poduzeti slijedeće korake kako bi izbjegao porezne rizike vezane uz neplaćanje poreza po odbitku.

Za isplate povezanom društvu iz EU:

- utvrditi da li se radi o povezanom društvu iz EU, a zatim provjeriti iznad navedene uvjete i u ovisnosti o ispunjavanju navedenih uvjeta primijeniti oslobođenje ukoliko je moguće;

Za isplate nepovezanim društvima:

- provjeriti da li Hrvatska primjenjuje ugovor u izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s zemljom rezidentnosti primatelja naknade;

- provjeriti po kojoj poreznoj stopi je navedena usluga oporeziva porezom po odbitku;

- ukoliko Hrvatska ima potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s državom rezidentnosti pružatelja usluga, potrebno je primijeniti snižene stope iz Ugovora i prikupiti propisane dokumente za primjenu olakšice.

Izvor:http://www.poslovni.hr/tips-and-tricks/primate-naknade-iz-inozemstva-ovo-biste-trebali-znati-269380

primate_usluge_iz_inozemstva_saznajte_da_li_ste_duzni_platiti_porez_po_odbitku_28.04.2014.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)