User Tools

Site Tools


prigovor_na_porezno_rjesenje

Prigovor na porezno rješenje


Prema Općem poreznom zakonu (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, 44/16) na snazi od 19.05.2016.godine žalbu na porezni akt može podnijeti svaka osoba o čijim se pravima ili obvezama odlučivalo u prvostupanjskom poreznom postupku i svaka osoba koja za to ima pravni interes (čl.160 OPZ-a).

Sukladno člancima 161 – 162 OPZ-a žalba se podnosi u roku 30 dana od dana primitka poreznog akta, a predaje se neposredno ili preporučenom poštom, odnosno izjavljuje na zapisnik prvostupanjskom poreznom tijelu. Iz žalbe mora biti razvidno tko je žalitelj i koji se porezni akt pobija, navesti porezni akt protiv kojeg se podnosi žalba i žalbene razloge zbog kojih se zahtijeva poništenje, izmjena ili ukidanje toga poreznog akta, te dokaze kojima se žalba obrazlaže i žalitelj mora žalbu potpisati.


Primjer:

IME I PREZIME

ADRESA

OIB

MINISTARSTVO FINANCIJA

POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED X

Protiv rješenja Klasa: xxx, Ur.br.: yyy od 20.07.2016. u zakonskom roku podnosim

PRIGOVOR

Gore navedenim rješenjem utvrđeno je napisati podatke iz rješenja.

Protiv ovog rješenja ulažem slijedeći prigovor:

na ovom mjestu obrazložiti razloge prigovora

Dokazi: navesti

U Zagrebu; 25.07.2016.

IME i PREZIME

potpis


Izvor: http://www.racunovodja.hr/33/prigovor-na-porezno-rje-enje-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4kgNCkktuCzK/?serp=1
Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

prigovor_na_porezno_rjesenje.txt · Last modified: 2016/08/23 04:35 by gasparovic