User Tools

Site Tools


otvarate_obrt_-_kolike_ce_biti_vase_obveze

Otvarate obrt - kolike će biti vaše obveze?

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Za otvaranje obrta fizička osoba mora ispunjavati određene uvjete (da joj nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti i da ima pravo korištenja prostora ako je to potrebno za obavljanje obrta). Obrt se otvara podnošenjem zahtjeva nadležnom uredu u županiji odnosno nadležnom uredu grada Zagreba. Po primitku rješenja o upisu u Obrtni registar i obrtnice, potrebno je izraditi pečat i otvoriti žiro račun, te prijaviti se u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Upis u registar poreznih obveznika

Nakon upisa obrta u Obrtni registar, obrtnik mora, u roku 8 dana od početka obavljanja djelatnosti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu (uobičajenom boravištu) podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak (obrazac RPO), u kojoj između ostalih podataka treba navesti predviđeni iznos dohotka.

Dohodak od samostalne djelatnosti (obrta) je razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju, a utvrđuje se na temelju podataka iz poslovnih knjiga. Obrtnik koji nije obveznik PDV-a i u poreznom razdoblju ne ostvaruje primitak veći od 300.000,00 kn može porez na dohodak plaćati u paušalnom iznosu.

Dakle, obrtnik koji počinje s obavljanjem djelatnosti može izabrati hoće li porez na dohodak plaćati temeljem poslovnih knjiga ili u paušalnom iznosu (uz uvjet da se ne upiše u registar obveznika PDV-a).

Što izabrati? Ovisi o djelatnosti koju će obrtnik obavljati, te koliki se izdaci očekuju. Na primjer, obrtniku koji će obavljati uslužnu djelatnost, za čije obavljanje nije potreban materijal, kao ni značajna ulaganja u dugotrajnu imovinu (npr. djelatnost računalnog programiranja, savjetovanja, usluge čišćenja i dr.) biti će povoljnije porez plaćati u paušalnom iznosu. S druge strane, obrtniku koji će obavljati trgovačku i/ili drugu djelatnost u kojoj svakodnevno nastaju izdaci za nabavu robe ili materijala, te za koju je potrebna dugotrajna imovina značajne vrijednosti (po osnovi koje će obrtnik imati značajne izdatke amortizacije) vjerojatno će biti povoljnije dohodak utvrđivati na temelju poslovnih knjiga. U tom slučaju, možda je obrtniku povoljnije i da se odmah upiše u registar obveznika PDV-a, kako bi pri ovim nabavkama ostvarivo pretporez. No, za donošenje odluke procjenu treba napraviti za svaki slučaj pojedinačno.

Umjesto poreza na dohodak, obrtnik može izabrati da plaća porez na dobit.

Ovisno o načinu oporezivanja koji će obrtnik izabrati ovisi i visina obveza za poreze i doprinose.

Obveze za poreze i doprinose

Obrtnik koji porez na dohodak plaća temeljem poslovnih knjiga mjesečno će plaćati doprinose u ukupnom iznosu od 1.939,24 kn, a porez na dohodak plaća tek po podnošenju porezne prijave. U prvoj godini obavljanja djelatnosti nema obvezu plaćanja poreza na dohodak.

Nakon isteka poreznog razdoblja (kalendarske godine) obrtnik je dužan podnijeti godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH), najkasnije do 28. veljače sljedeće godine, i u njoj utvrditi konačnu obvezu poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (po stopi 24% i 36% ovisno o visini ostvarenog dohotka). Nakon podnesene prve porezne prijave, mjesečno se plaća predujam poreza na dohodak.

Obrtnik koji je izabrao paušalno oporezivanje (uz ispunjenje propisanih uvjeta) mjesečno će plaćati doprinose u ukupnom iznosu od 1.193,38 kn. Porez na dohodak plaća se temeljem rješenja Porezne uprave po stopi 12%, tromjesečno, na propisanu osnovicu u iznosu godišnjeg paušalnog dohodak, a ovisno o visini godišnjeg primitka. Obrtnik koji u poreznom razdoblju ostvari ukupni godišnji primitak: do 85.000,00 kn plaća porez u iznosu od 382,50 kn, od 85.000,00 do 115.000,00 kn porez u iznosu od 517,50 kn, od 115.000,00 do 149.500,00 kn porez u iznosu od 672,75 kn, od 149.500,00 do 230.000,00 kn porez u iznosu od 1.035,00 kn, od 230.000,00 do 300.000,00 kn porez u iznosu od 1.350,00 kn. Navedeni iznos poreza plaća se do kraja svakog tromjesečja.

Obrtnik obveznik porez na dobit mjesečno plaća doprinose u ukupnom iznosu od 3.281,78. Nakon isteka poslovne godine podnosi prijavu poreza na dobit (Obrazac PD). Porez na dobit plaća se po stopi 12% odnosno 18% (ovisno o visini ostvarenog prihoda) s danom podnošenja porezne prijave. Nakon podnesene prve porezne prijave, mjesečno se plaća predujam poreza na dobit.

Obrtnik može obrt obavljati i kao sezonski obrt, u tom slučaju doprinose u vrijeme kada ne obavlja djelatnost ne plaća doprinose.

Ako obrtnik djelatnost obavlja uz radni odnos, obvezan je plaćati doprinose za drugu djelatnost i to:

  • obrtnik kojem se dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga i obrtnik obveznik poreza na dobit, doprinose plaća na godišnju osnovicu koju čini ostvareni dohodak/dobit od obavljanja djelatnosti, a najviše do iznosa od 10.947,30 kn,
  • obrtnik koji porez na dohodak plaća u paušalnom, ovisno o visini ostvarenog godišnjeg primitka, u iznosu od 2.231,25/3.018,75/3.924,38/6.037,50/7.875,00 kn, u roku 15 dana od dostave rješenja.

Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/aktualnosti-u-poslovanju/otvarate-obrt-kolike-ce-biti-vase-obveze/

otvarate_obrt_-_kolike_ce_biti_vase_obveze.txt · Last modified: 2018/02/22 00:47 by gasparovic