User Tools

Site Tools


mjera_hzz-a_za_ocuvanje_radnih_mjesta_produzena_i_na_lipanj

Mjera HZZ-a za očuvanje radnih mjesta produžena i na lipanj

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Uvjet za dobivanje potpore za očuvanje radnih mjesta u lipnju je pad prihoda u iznosu najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. godine, što se dokazuje temeljem predanih PDV obrazaca Poreznoj upravi.

Poslodavci koji posluju kraće od godinu dana, pad prihoda dokazuju usporedbom prihoda u svibnju s istima u veljači 2020. godine, a firme koje nisu u sustavu PDV-a dostavljaju tablicu pada prihoda.

Zaprimanje zahtjeva moguće je od 08. lipnja do 30. lipnja, a visina subvencije i dalje iznosi 4 tisuće kuna po radniku u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu.

Potpora se može ostvariti za sve radnike koji su zaposleni kod poslodavca do 19. ožujka 2020. godine, a rok za isplatu je do 20. u mjesecu nakon što HZZ provjeri kriterij pada prihoda.

Potpore više nije moguće dobiti za: otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl., otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl., nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad. Navedeni razlozi vrijede samo za zahtjeve koji su podneseni prije izmjene kriterija na Upravnom vijeću HZZ-a od 29. svibnja.

Donosimo popis djelatnosti koji imaju pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima korona virusom (COVID-19) za lipanj 2020. godine:

• djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

• prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)

• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

• poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo

• umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih

• ostale uslužne djelatnosti - samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti

• organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

Svi poslodavci koji zapošljavaju 50 i više radnika moraju vratiti potporu ako od trenutka primanja potpore do 31. prosinca 2021. godine naprave sljedeće:

• isplate dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja

• ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjel dodjele članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća

•dodjele pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica

• isplate osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka

• steknu vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Navedeni uvjeti o vraćanju potpore vrijede i za navedene poslodavce već i u svibnju. Više o mjeri možete saznati u provedbenom dokumentu HZZ-a.

Izvor: https://www.uhyincroatia.com/wp-content/uploads/2020/06/UHY-Novosti-2020-06-1.pdf

mjera_hzz-a_za_ocuvanje_radnih_mjesta_produzena_i_na_lipanj.txt · Last modified: 2020/06/17 06:27 by gasparovic