User Tools

Site Tools


izjava_o_fiskalnoj_odgovornosti_d.o.o.-a_u_vlasnistvu_drzave_ili_samoupravne_jedinice

Izjava o fiskalnoj odgovornosti d.o.o.-a u vlasništvu države ili samoupravne jedinice

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Najkasnije do 31. ožujka tekuće poslovne godine, čelnici (odgovorne osobe) navedenih trgovačkih društava dužni su sastaviti i predati godišnju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti

Od 2014. godine, izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti proširena je primjena Zakona na trgovačka društva i druge pravne osobe u vlasništvu države ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku JLP(R)S).

Najkasnije do 31. ožujka tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu, čelnici (odgovorne osobe) navedenih trgovačkih društava dužni su sastaviti i predati godišnju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, radi provjere njihovog sadržaja. Izjava se predaje načelniku općine, gradonačelniku/županu nadležne JLP(R)S, a ako je riječ o trgovačkom društvu u vlasništvu više JLP(R)S, Izjava se predaje načelniku općine, gradonačelniku/županu one JLP(R)S koja ima najveći udio u vlasništvu trgovačkog društva, a svim ostalim JLP(R)S koje imaju udjele dostavlja se na znanje preslika dostavljene originalne dokumentacije.

Uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, čelnici su dužni priložiti popunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima koje su utvrđene u prethodnoj godini u odnosu na poslovnu godinu za koju se predaje Izjava i Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola.

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti sadrži pitanja iz područja planiranja proračuna/financijskog plana, pitanja iz područja izvršavanja proračuna/financijskog plana, pitanja iz područja javne nabave, područja računovodstva i pitanja koja se odnose na financijsko izvještavanje. Podloga popunjavanju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti trebaju biti provedeni testovi i dokazi, a koji ostaju u arhivi trgovačkog društva evidentirani pod točkama iz upitnika.

Važno je napomenuti, ukoliko je tijekom poslovne godine za koju se sastavlja Izjava o fiskalnoj odgovornosti došlo do smjene čelnika (odgovorne osobe) trgovačkog društva, čelnici koji su prestali s obnašanjem funkcije čelnika dužni su sastaviti Izjavu za razdoblje od 1. siječnja do datuma prestanka obnašanja dužnosti i istu predati novom čelniku koji je preuzeo dužnost i ista se ulaže u Predmet. Ako je datum primopredaje bio raniji od 31. kolovoza godine za koju se odnosi Izjava, uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti do datuma obnašanja dužnosti čelnik koji prestaje obnašati dužnost treba sastaviti i predati i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima za prethodnu godinu, a koje su tijekom tekuće godine prema Planu otklanjanja slabosti trebale biti otklonjene u razdoblju do prestanka dužnosti. Ako je datum prestanka obnašanja dužnosti nakon 31. kolovoza godine za koju se predaje Izjava, u tom slučaju čelnik koji prestaje s obnašanjem dužnosti treba izraditi i popuniti Upitnik i priložiti sve pripadajuće priloge uz isti.

Svi obrasci koji se predaju uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti mogu se preuzeti u elektronskom obliku na web stranici Ministarstva financija (http://www.mfin.hr/hr/izjava-o-fiskalnoj-odgovornosti ).

Izvor: https://burza.com.hr/portal/izjava-o-fiskalnoj-odgovornosti-d-o-o-a-u-vlasnistvu-drzave-ili-samoupravne-jedinice/12223

izjava_o_fiskalnoj_odgovornosti_d.o.o.-a_u_vlasnistvu_drzave_ili_samoupravne_jedinice.txt · Last modified: 2018/03/13 06:12 by gasparovic