User Tools

Site Tools


evidencija_i_izvjescivanje_o_isplacenim_dividendama_i_udjelima_u_dobitku

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Evidencija i izvješćivanje o isplaćenim dividendama i udjelima u dobitku

157272.jpg

Porezna uprava je za navedenu namjenu propisala obrazac DU kojeg isplatitelj treba dostaviti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

U nastavku možete pronaći detaljni opis navedene problematike.

Vođenje evidencije i obavještavanje porezne uprave o isplaćenim dividendama i udjelima u dobitku

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (15. listopada 2011. godine), trgovačka društva mogu isplaćivati dividendu odnosno ostvareni dobitak dioničarima odnosno članovima društva na bilo koji način u novcu na tekući račun ili u gotovini.

Također, Članak 220., Stavak 9. Zakona o trgovačkim društvima propisuje da se navedene isplate mogu vršiti i u stvarima.

Međutim, Članak 60. Stavak 5. Zakona o porezu na dohodak propisuje obvezu vođenja evidencije o obračunanim i isplaćenim dividendama i udjelima u dobitku na temelju udjela u kapitalu trgovačkih društava. Također navedeni članak propisuje i obvezu izvješćivanja Porezne uprave o tim isplatama.

Vođenje evidencije

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, propisano je da su trgovačka društva koja isplaćuju dohodak od kapitala, tj. dividendu i udio u dobitku na temelju udjela u kapitalu obvezna voditi evidenciju o isplaćenim dividendama i udjelima u dobitku. Za takvu evidenciju propisan je poseban obrazac (Obrazac DU).

Bitno je za naglasiti da se evidencija odnosi isključivo na isplatu udjela u dobitku odnosno dividende fizičkim osobama, jer se takva isplata smatra dohotkom od kapitala.

Rokovi izvješćivanja

Izvještavanje u mjesecu kad je donesena odluka o rasporedu ostvarenog dobitka – isplate predujmova

Ukoliko se predujmovi dividende ili udjela u dobitku (dohotka od kapitala) isplaćuju u tijeku poreznog razdoblja za tekuće razdoblje, tada se pri isplati ne podnosi obrazac DU poreznoj upravi, nego se obrazac podnosi tek kad su predujmovi podmireni iz ostvarenog dobitka.

Navedeno znači da ukoliko ste tijekom 2011. godine izvršili isplate predujmova dobiti za 2011. godinu, poreznu upravu izvještavate o navedenim isplatama na Obrascu DU tek tijekom 2012. godine i to u mjesecu kad je donesena odluka o rasporedu ostvarenog dobitka kojom su isplaćeni predujmovi pokriveni ostvarenim dobitkom.

Izvještavanje u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je dividenda isplaćena- isplate u tekućoj godini za prethodnu

Nadalje, ukoliko se isplate dividende izvršavaju u tekućem mjesecu za prethodno porezno razdoblje, tada se navedena isplata smatra isplatom dividende i obrazac DU se treba dostaviti Poreznoj upravi najkasnije 15 dana po isteku mjeseca u kojem je dividenda isplaćena.

Iako Članak 93. Zakona o porezu na dohodak ne spominje isplatu predujma udjela u dobiti, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima udjel u dobiti se također može isplaćivati tijekom tekuće za prethodnu godinu, te smo mišljenja da i za isplaćene udjele u dobitku (u tekućoj za prethodnu godinu vrijedi obveza dostavljanja obrasca DU najkasnije 15 dana po isteku mjeseca u kojem je udjel u dobiti isplaćen.

Podnošenje obrasca DU

Obrazac DU se može podnositi elektroničkim putem ili ispisan putem računala ukoliko oblikom i sadržajem u potpunosti odgovara obrascu koji je propisan Pravilnikom.

Primjer obrasca DU: Obrazac DU

Ukratko:

• Evidencija isplate udjela u dobiti i dividendi se vrši putem OBRASCA DU

• Obveza vođenja evidencije se odnosi na isplate FIZIČKIM OSOBAMA

• Rok izvještavanja se razlikuje za isplate udjela u dobiti i dividendi kao PREDUJMOVA DOBITI, te za isplate u tekućoj godini na temelju dobiti prethodne godine

• Obrazac DU se može podnositi ELEKTRONIČKIM PUTEM ili ISPISAN PUTEM RAČUNALA ukoliko oblikom i sadržajem u potpunosti odgovara obrascu koji je propisan Pravilnikom

• Podatci o isplatama dividendi i udjela u dobitku koje su ostvarene u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. se NE DOSTAVLJAJU na obrascu DU

Izvor:http://www.profitiraj.hr/financije/osobne-financije/evidencija-i-izvjescivanje-o-isplacenim-dividendama-i-udjelima-u-dobitku/

evidencija_i_izvjescivanje_o_isplacenim_dividendama_i_udjelima_u_dobitku.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)