User Tools

Site Tools


donacije_i_darovi_dobara_usluga_te_darovi_u_novcu

Donacije i darovi dobara/usluga te darovi u novcu

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Osnovno obilježje donacija i darova je da se radi o isporuci dobara ili usluga za koje se od daroprimatelja ne traži nikakva protučinidba u stvarima ili novcu, odnosno da se radi o poklonu darovatelja s čijim primitkom je druga ugovorna strana - obdarenik suglasan. Za davanje donacije uputno je donijeti odluku o darovanju te u slučaju donacija u dobrima/uslugama sačiniti potvrdu o predaji (zapisnik) dobara, odnosno učinjenih usluga koje se doniraju/daruju.

U nastavku će se ukratko izložiti nekoliko vrsta donacija s poreznog aspekta (PDV-a, poreza na dobit i poreza na dohodak) i to: (a) donacije za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovane koronavirusom COVID-19, (b) donacije radi potresa u Gradu Zagrebu i radi elementarnih nepogoda, © donacije hrane i hrane za životinje, (d) donacije za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne i druge svrhe te (e) ostale donacije.

a) Donacije za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovane koronavirusom COVID-19

Člankom 71. točkom t Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 45/19 do 50/20) propisano je da su porezni obveznici PDV-a oslobođeni plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga, koje obave bez naknade ili protučinidbe, a koja dobra i usluge su potrebna za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19. Dodatni uvjet propisan Pravilnikom je da su isporuke dobara i usluga u ove svrhe obavljene u razdoblju od ožujka 2020. godine do 20. lipnja 2020. godine.

Darovatelj dobara i usluga koji je obveznik PDV-a ima pravo na odbitak pretporeza prilikom nabave dobara koja će donirati/darovati te na računu za isporučena dobra/usluge nije dužan obračunati PDV. Na računu za donaciju ovih dobara/usluga je potrebno navesti napomenu: „Oslobođeno PDV-a prema članku 71. stavku 1. točki t. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona.“.

Troškovi donacija dobara/usluga za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih koronavirusom COVID-19 mogu se za društvo davatelja donacije podvesti pod porezno priznate rashode prilikom oporezivanja porezom na dobit u slučaju da njihova vrijednost iznosi do 2% prihoda ostvarenog prethodne godine sukladno članku 7. Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04 do 32/20) i to isključivo za donacije u tuzemstvo.

Napominje se da se sukladno članku 71. stavku 1. Pravilnika i Odluci Komisije (EU) 2020/491 od 03.04.2020. godine u Republici Hrvatskoj isključivo za državna tijela, javna tijela i ostala javnopravna tijela i organizacije koje su odobrile nadležna tijela u RH ili druge osobe koje dobra uvoze u njihovo ime primjenjuje se i oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a kod uvoza dobara potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti uzrokovane COVID-19, a koja se besplatno stavljaju na raspolaganje osobama pogođenima pandemijom. Odluka Komisije EU ograničenog je trajanja (od 30.01.2020. do 31.07.2020. godine) i odnosi se na Listu proizvoda objavljenu na web stranici EU http://ec.europa.eu – COVID-19-INDICATIVE LIST OF PRODUCTS TO BE IMPORTED DUTY-VAT FREE(08/04/2020).

b) Donacije radi potresa u Gradu Zagrebu i radi elementarnih nepogoda

Donacije radi potresa u Gradu Zagrebu i radi elementarnih nepogoda utvrđeni su člankom 8. stavkom 2. točkom e) Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 do 32/20) i člankom 4. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 10/17 do 1/20) kao neoporezivi primici koje poslodavci daju svojim radnicima kao potporu zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda koju je proglasila Vlada RH pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.

Obzirom da je elementarnu nepogodu radi potresa u Gradu Zagrebu u ožujku 2020. godine proglasio Grad Zagreb, a ne Vlada RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava je izdala mišljenje, KLASA: 410-01/20-01/776 od 31.03.2020. godine kojim je utvrđeno da se iznimno primici po osnovi potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog potresa (prirodne katastrofe) koju je proglasio Grad Zagreb mogu smatrati neoporezivim primicima, pod uvjetom da su ti primici omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.

Kod elementarnih nepogoda u ostalim slučajevima porezni status ovisi o tome da li je elementarnu nepogodu proglasila Vlada RH ili nije. U slučaju da se radi o donacijama u dobrima/uslugama radi uništenja imovine pravnim i fizičkim osobama kod elementarnih nepogoda koje je proglasila Vlada RH, kod primatelja dobara/usluga primijenit će se porezno oslobođenje, dok kod donacija radi elementarnih nepogoda koje su proglasile npr. jedinice lokalne (područne) i regionalne samouprave primijenit će se oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada (za radnike poslodavca), odnosno oporezivanje drugog dohotka (za ostale fizičke osobe koje nisu zaposlene kod poslodavca).

Na donacije i darove obavljene u dobrima/uslugama darovatelj je dužan obračunati PDV obzirom da se radi o isporuci u naravi koja je oporeziva porezom na dodanu vrijednost.

Troškovi donacija dobara/usluga (s obračunatim PDV-om) radi potresa u Gradu Zagrebu i radi elementarnih nepogoda mogu se za društvo davatelja donacije podvesti pod porezno priznate rashode prilikom oporezivanja porezom na dobit u slučaju da njihova vrijednost iznosi do 2% prihoda ostvarenog prethodne godine sukladno članku 7. Zakona o porezu na dobit i to isključivo za donacije u tuzemstvo.

c) Donacije hrane i hrane za životinje

Donacije hrane i hrane za životinje propisane su Zakonom o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18 i 42/20), Pravilnikom o doniranju hrane i hrane za životinje („Narodne novine“ broj 91/19) te propisima o oporezivanju porezom na dodanu vrijednost i porezom na dobit.

Člankom 26. stavkom 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 79/13 do 1/20) propisano je da se porezno priznatim manjkom dobara smatra isporuka hrane bez naknade (doniranje) koje porezni obveznik obavlja u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje, isključivo neprofitnim pravnim osobama koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane, do 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine. Za obračun vrijednosti isporuka koje se smatraju porezno priznatim manjkom uzima se nabavna vrijednost takve hrane (bez PDV-a). Porezni obveznici koji obavljaju donacije hrane, a nisu poslovali u prethodnoj godini obvezni su u posljednjem razdoblju oporezivanja tekuće godine izvršiti ispravak ako su prešli 2% prihoda te godine.

Iz navedenih propisa proizlazi da doniranje hrane bez naknade može obavljati isključivo osoba koja posluje s hranom u skladu s Uredbom EZ broj 178/2002 i to osobama koje su socijalno ugrožene, pogođene elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama, neprofitnim pravim osobama koje obavljaju usluge smještaja i(ili prehrane štićenicima svog objekta ili osobama koje se donatoru učine vjerojatnim da se nalaze u potrebi doniranja pod uvjetima propisanim člankom 26. Pravilnika o PDV-u. Porezni obveznik je za porezne svrhe za donacije hrane dužan voditi posebnu evidenciju propisanu Pravilnikom.

Troškovi donacija dobara hrane ne oporezuju se PDV-om (oslobođeno po članku 26. Pravilnika o PDV-u) i mogu se za društvo davatelja donacije podvesti pod porezno priznate rashode prilikom oporezivanja porezom na dobit u slučaju da njihova vrijednost iznosi do 2% prihoda prethodne godine (sukladno članku 7. stavku 7. Zakona o porezu na dobit) i to isključivo za donacije u tuzemstvo.

d) Donacije za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne i druge svrhe

Člankom 7. Zakona i člankom 30. Pravilnika o porezu na dobit propisano je da su porezni obveznici poreza na dobit dužni uvećati osnovicu poreza na dobit za darovanja učinjena u kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje obavljaju navedene djelatnosti u skladu s posebnim propisima, u slučaju da ta darovanja iznose više od 2% prihoda ostvarenog prethodne godine. Iznimno, darovanja mogu iznositi više od 2% prihoda ostvarenog prethodne godine u slučaju da se radi o darovanjima obavljenih temeljem odluka nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.

Navedeno znači da poduzetnici obveznici poreza na dobit dane donacije u novcu i u naravi (u dobrima/uslugama) tretiraju kao porezno priznate rashode ako su u naprijed navedene svrhe učinjene prema odluci poduzetnika i drugoj vjerodostojnoj dokumentaciji (zahtjevu, zapisniku o primopredaji i dr.) ako ne premašuju 2% prihoda prethodne godine (neovisno o broju mjeseci poslovanja u prethodnoj godini). U slučaju da poduzetnik daje donacije u novcu ili u naravi temeljem odluke ministarstava o provedbi financiranja određenog programa (npr. odluka o financiranju osoba s posebnim potrebama ili odluka ministarstva o financiranju akcije „Zelena Hrvatska“) ukupan donirani iznos smatra se porezno priznatim rashodom.

Porezno priznate donacije odnose se na donacije obavljene u tuzemstvu osobama koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost s ciljem ostvarivanja dobiti/dohotka, dok su donacije obavljene u inozemstvo neovisno o tome kome su obavljene u ukupnom iznosu porezno nepriznate prilikom oporezivanja porezom na dobit. U slučaju da se ove donacije daju u naravi (u dobrima/uslugama) davatelj donacije dužan je na tržišnu vrijednost dobra/usluge obračunati PDV.

e) Primjer donacije u novcu i dobrima/uslugama

Društvo ABC d.o.o. Zagreb obavlja djelatnosti trgovine hranom i graditeljsku djelatnost i ima 2 zaposlena radnika. Društvo je u prethodnom razdoblju ostvarilo prihode u iznosu 5.000.000 kn (2% prihoda iznosi 100.000 kn). Društvo u tekućem razdoblju daje donacije u ukupnom iznosu 134.000 kn (40.000+24.000+40.000+10.000) i to:

- * svakom od dvojice radnika obavlja radove na stambenim objektima stradalim u potresu u Gradu Zagrebu u iznosu 20.000 kn po radniku (16.000 kn + PDV 4.000 kn), odnosno ukupno 40.000 kn s uračunatim PDV-om

  • - društvu Crvenog križa u Zagrebu donira maske i sredstva za dezinfekciju u iznosu 24.000 kn (nabavna vrijednost 24.000 kn + PDV 6.000 kn)
  • - Udruzi za zaštitu životinja u Zagrebu donira hranu za životinje u iznosu 50.000,00 kn (nabavna vrijednost 50.000 kn + PDV 12.500 kn).
  • - drugom društvu BCD d.o.o. Zagreb koje obavlja ugostiteljsku djelatnost donira 20.000 kn u novcu za sanaciju objekta stradalog u potresu u Gradu Zagrebu (ne obračunava se PDV jer se donacija daje u novcu).

Društvo ABC d.o.o. može porezno priznati donacije u ukupnom iznosu 100.000 kn (s uračunatim PDV-om, ako ga je potrebno obračunati) i to:

  • - donacija radnicima ukupno 40.000 kn (s PDV-om)
  • - donacija Crvenom križu 24.000 kn (oslobođeno PDV-a)
  • - dio donacije Udruzi za zaštitu životinja 36.000 kn (oslobođeno PDV-a)

Ostatak donacija koje prelaze 2% prihoda proteklog razdoblja - dio donacije Udruzi za zaštitu životinja u iznosu 14.000 kn (oslobođeno PDV-a) i novčana donacija društvu BCD d.o.o. u iznosu 20.000 kn (obzirom da je društvo BCD d.o.o. registrirano za obavljanje gospodarske djelatnosti) su porezno nepriznati rashodi i uvećavaju osnovicu poreza na dobit društva ABC d.o.o.

Izvor:

https://www.racunovodja.hr/33/donacije-i-darovi-dobara-usluga-te-darovi-u-novcu-uniqueidRCViWTptZHIH5St15ckqvdPjzSKxZGuC/?serp=1

donacije_i_darovi_dobara_usluga_te_darovi_u_novcu.txt · Last modified: 2020/08/28 06:50 by gasparovic